नवविध भक्ती - मोहनबुवा रामदासी
नवविध भक्ती १ (18.2 MB)
नवविध भक्ती २ (18.1 MB)
नवविध भक्ती ३ (18.3 MB)
नवविध भक्ती ४ (18.2 MB)

गुरू तत्व श्रीधर स्वामी
गुरू तत्व भाग 1-1 (20.7 MB)
गुरू तत्व भाग 1-2 (18.3 MB)
गुरू तत्व भाग 2-1 (14.3 MB)
गुरू तत्व भाग 2-2 (8.3 MB)
मनाचे श्लोक - डॉ. सुषमाताई वाटवे
मनाचे श्लोक 01 (18 MB)
मनाचे श्लोक 02 (18 MB)
मनाचे श्लोक 03 (18 MB)
मनाचे श्लोक 04 (18 MB)
दासनवमी दासबोध आढावा - डॉ. सुषमाताई वाटवे

दासनवमी दासबोध आढावा (26.5 MB)
समर्थान्ची करुणाष्टके - चैतन्य महाराज
समर्थान्ची करुणाष्टके भाग १
( 10 MB)
समर्थान्ची करुणाष्टके भाग २
( 9.80 MB)
समर्थान्ची करुणाष्टके भाग ३
( 9.09 MB)
समर्थान्ची करुणाष्टके भाग ४
( 10.5 MB)
चैतन्य महाराज प्रवचने २०११
प्रवचन भाग १
(73.1 MB)
प्रवचन भाग १
( 98.8 MB)
समर्थ साधना - सौ. माया जोशी (चेन्नई)

श्लोक 01 (3.58 MB)
श्लोक 02 (2.49 MB)
श्लोक 03 (2.96 MB)
श्लोक 04 (2.48 MB)

श्लोक 05 (3.18 MB)
श्लोक 06 (2.73 MB)
श्लोक 07  (970 KB)
श्लोक 08 (2.28 MB)
समर्थान्चे आत्माराम - कल्याणीताई नामजोशी
समर्थान्चे आत्माराम भाग १
(16.6 MB)
समर्थान्चे आत्माराम भाग २
(18 MB)
दैनंदिन उपासना संस्थान
दैनंदिन उपासना 1 (27.4 MB)
दैनंदिन उपासना 2 (27.4 MB)
मनवा मेरे हिंदी मनाचे श्लोक - अशोक जोशी
मनवा मेरे 1 to 115 श्लोक
(37.6 MB)
मनवा मेरे 116 to 205 श्लोक
(47.9 MB)
श्री मनाचे श्लोक प्रवचने श्लोक १ ते १८४ (रोज एकच) डॉ. सुषमाताई वाटवे
श्लोक 01 (2.93 MB)
श्लोक 02 (4.47 MB)
श्लोक 03 (2.52 MB)
श्लोक 04 (2.43 MB)
श्लोक 05 (2.38 MB)
श्लोक 06 (2.65 MB)
श्लोक 07 (3.23 MB)
श्लोक 08 (2.48 MB)
श्लोक 09 (3.27 MB)
श्लोक 10 (1.86 MB)
श्लोक 11 (5.22 MB)
श्लोक 12 (2.51 MB)
श्लोक 13 (2.58 MB)
श्लोक 14 (2.37 MB)
श्लोक 15 (2.28 MB)
श्लोक 16 (2.04 MB)
श्लोक 17 (2.08 MB)
श्लोक 18 (2.03 MB)
श्लोक 19 (2.65 MB)
श्लोक 20 (1.89 MB)
श्लोक 21 (3.39 MB)
श्लोक 22 (5.51 MB)
श्लोक 23 (5.87 MB)
श्लोक 24 (6.53 MB)
श्लोक 25 (5.44 MB)
श्लोक 26 (3.03 MB)
श्लोक 27 (2.85 MB)
श्लोक 28 (3.13 MB)
श्लोक 29 (10.0 MB)
श्लोक 30 (2.97 MB)
श्लोक 31 (2.17 MB)
श्लोक 32 (3.60 MB)
श्लोक 33 (3.52 MB)
श्लोक 34 (5.38 MB)
श्लोक 35 (7.03 MB)
श्लोक 36 (3.27 MB)
श्लोक 37 (3.56 MB)
श्लोक 38 (3.70 MB)
श्लोक 39 (4.14 MB)
श्लोक 40 (4.09 MB)
श्लोक 41 (4.11 MB)
श्लोक 42 (4.39 MB)
श्लोक 43 (5.19 MB)
श्लोक 44 (5.98 MB)
श्लोक 45 (3.86 MB)
श्लोक 46 (3.26 MB)
श्लोक 47 (5.07 MB)
श्लोक 48 (4.36 MB)
श्लोक 49 (4.85 MB)
श्लोक 50 (4.16 MB)
श्लोक 51 (3.84 MB)
श्लोक 52 (3.53 MB)
श्लोक 53 (5.20 MB)
श्लोक 54 (5.04 MB)
श्लोक 55 (5.67 MB)
श्लोक 56 (4.88 MB)
श्लोक 57 (5.80 MB)
श्लोक 58 (5.76 MB)
श्लोक 59 (4.05 MB)
श्लोक 60 (5.01 MB)
श्लोक 61 (2.00 MB)
श्लोक 62 (3.90 MB)
श्लोक 63 (3.13 MB)
श्लोक 64 (5.64 MB)
श्लोक 65 (6.32 MB)
श्लोक 66 (4.38 MB)
श्लोक 67 (4.13 MB)
श्लोक 68 (3.08 MB)
श्लोक 69 (5.05 MB)
श्लोक 70 (3.61 MB)
श्लोक 71 (3.20 MB)
श्लोक 72 (3.33 MB)
श्लोक 73 (2.69 MB)
श्लोक 74 (3.74 MB)
श्लोक 75 (2.26 MB)
श्लोक 76 (4.04 MB)
श्लोक 77 (5.49 MB)
श्लोक 78 (3.40 MB)
श्लोक 79 (6.60 MB)
श्लोक 80 (4.93 MB)
श्लोक 81 (3.34 MB)
श्लोक 82 (3.48 MB)
श्लोक 83 (3.30 MB)
श्लोक 84 (3.95 MB)
श्लोक 85 (3.36 MB)
श्लोक 86 (5.44 MB)
श्लोक 87 (4.97 MB)
श्लोक 88 (3.97 MB)
श्लोक 89 (4.17 MB)
श्लोक 90 (3.64 MB)
श्लोक 91 (2.75 MB)
श्लोक 92 (4.43 MB)
श्लोक 93 (3.19 MB)
श्लोक 94 (3.18 MB)
श्लोक 95 (4.35 MB)
श्लोक 96 (3.80 MB)
श्लोक 97 (5.78 MB)
श्लोक 98 (4.00 MB)
श्लोक 99 (3.69 MB)
श्लोक 100 (7.52 MB)
श्लोक 101 (4.55 MB)
श्लोक 102 (4.45 MB)
श्लोक 103 (5.75 MB)
श्लोक 104 (6.22 MB)
श्लोक 105 (5.60 MB)
श्लोक 106 (5.12 MB)
श्लोक 107 (5.92 MB)
श्लोक 108 to 110 (6.11 MB)
श्लोक 111 (3.51 MB)
श्लोक 112 (2.69 MB)
श्लोक 113 (3.10 MB)
श्लोक 114 (3.11 MB)
श्लोक 115 (3.52 MB)
श्लोक 116 to 122 (7.57 MB)
श्लोक 123 to 126 (5.97 MB)
श्लोक 127 (2.96 MB)
श्लोक 128 (2.57 MB)
श्लोक 129 (3.43 MB)
श्लोक 130 (3.26 MB)
श्लोक 131 (3.78 MB)
श्लोक 132 (3.17 MB)
श्लोक 134 (4.54 MB)
श्लोक 135 (4.49 MB)
श्लोक 136 (4.67 MB)
श्लोक 137 (4.35 MB)
श्लोक 138 (3.71 MB)
श्लोक 139 (2.40 MB)
श्लोक 140 (4.01 MB)
श्लोक 141 (6.96 MB)
श्लोक 142 (4.94 MB)
श्लोक 143 (4.71 MB)
श्लोक 144 (5.72 MB)
श्लोक 145 (3.14 MB)
श्लोक 146 (3.14 MB)
श्लोक 147 (4.14 MB)
श्लोक 148 (2.90 MB)
श्लोक 149 (2.51 MB)
श्लोक 150 (2.85 MB)
श्लोक 151 (3.19 MB)
श्लोक 152 (2.23 MB)
श्लोक 153 (3.50 MB)
श्लोक 154 (3.43 MB)
श्लोक 155 (5.22 MB)
श्लोक 156 (3.09 MB)
श्लोक 157 (2.53 MB)
श्लोक 158 (2.82 MB)
श्लोक 159 (2.97 MB)
श्लोक 160 (2.23 MB)
श्लोक 161 (3.66 MB)
श्लोक 162 (3.50 MB)
श्लोक 163 (4.99 MB)
श्लोक 164 (4.85 MB)
श्लोक 165 (4.39 MB)
श्लोक 166 (4.60 MB)
श्लोक 167 (5.38 MB)
श्लोक 168 (4.26 MB)
श्लोक 169 (6.10 MB)
श्लोक 170 (5.42 MB)
श्लोक 171 (2.67 MB)
श्लोक 172 (6.13 MB)
श्लोक 173 (2.80 MB)
श्लोक 174 (4.50 MB)
श्लोक 175 (1.70 MB)
श्लोक 176 (2.14 MB)
श्लोक 177 (2.90 MB)
श्लोक 178 (4.81 MB)
श्लोक 179 (3.33 MB)
श्लोक 181 (3.78 MB)
श्लोक 182 (4.06 MB)
श्लोक 183 (7.88 MB)
श्लोक 184 (5.94 MB)
श्लोक 185 (5.20 MB)
श्लोक 186 (5.66 MB)
श्लोक 187 (5.28 MB)
 
समर्थकृपेची वचने डॉ. सुषमाताई वाटवे
श्रीरामचंद्र करुणा (912 KB)
भाग 1  दशक 1 समास 1 (9.84 MB)
भाग 2  दशक 1 समास 1 (9.71 MB)
भाग 3  दशक 1 समास 1 (9.80 MB)
भाग 4  दशक 1 समास 1 (9.91 MB)
भाग 5  दशक 1 समास 1 (9.36 MB)
भाग 6  दशक 1 समास 1 (10.7 MB)
भाग 7  दशक 1 समास 1 (10.4 MB)
भाग 8  दशक 5 समास 1 (9.63 MB)
भाग 9  दशक 5 समास 3 (13.0 MB)
भाग 10  दशक 5 समास 3 (7.99 MB)
भाग 11  दशक 5 समास 3 (9.58 MB)
भाग 12  दशक 5 समास 3 (21.7 MB)
भाग 13  दशक 1 समास 5 (9.67 MB)
भाग 14  दशक 1 समास 5 (9.72 MB)
भाग 15  दशक 1 समास 5 (9.87 MB)
भाग 16  दशक 1 समास 5 (9.82 MB)
भाग 17  दशक 1 समास 6 (9.79 MB)
भाग 18  दशक 1 समास 9 (9.62 MB)
भाग 19  दशक 1 समास 9 (9.66 MB)
भाग 20  दशक 1 समास 9 (9.64 MB)
भाग 21  दशक 2 मूर्ख लक्षणे (9.65 MB)
भाग 22  दशक 2 समास 5 (9.65 MB)
भाग 23  दशक 2 समास 8 (9.62 MB)
भाग 24  दशक 2 समास 8 (9.67 MB)
भाग 25  दशक 2 समास 8 (9.77 MB)
भाग 26  दशक 2 समास 9 (9.66 MB)
भाग 27  दशक 2 समास 9 (9.62 MB)
भाग 28  दशक 2 समास 9 (9.64 MB)
भाग 29  दशक 2 समास 10 (9.44 MB)
भाग 30  दशक 3 समास 10 (9.47 MB)
भाग 31  दशक 3 समास 10 (9.49 MB)
भाग 32  दशक 3 समास 10 (10.1 MB)
भाग 33  दशक 3 समास 10 (10.1 MB)
भाग 34  दशक 3 समास 10 (10.1 MB)
भाग 35  दशक 4 समास 1 (9.59 MB)
भाग 36  दशक 4 समास 2 (9.56 MB)
भाग 37  दशक 4 समास 4 (9.60 MB)
भाग 38  दशक 4 समास 6 (9.91 MB)
भाग 39  दशक 4 समास 8 (9.84 MB)
भाग 40  दशक 4 समास 8 (9.89 MB)
भाग 41  दशक 4 समास 9 (9.59 MB)
भाग 42  दशक 5 समास 1 (9.61 MB)
भाग 43  दशक 5 समास 2 (9.57 MB)
भाग 44  दशक 5 समास 2 (9.70 MB)
भाग 45  दशक 5 समास 2 (9.62 MB)
भाग 46  दशक 5 समास 2 (9.81 MB)
भाग 47  दशक 5 समास 3 (9.44 MB)
भाग 48  दशक 5 समास 3 (9.99 MB)
भाग 49  दशक 5 समास 3 (10.0 MB)
भाग 50  दशक 5 समास 3 (10.3 MB)
कल्याणकारी रामराया (1.86 MB)
डॉ. स्वर्णलता भिशीकर
मनाचे श्लोक 186 (2.48 MB)
मनाचे श्लोक 187 (2.25 MB)
मनाचे श्लोक 188 (2.80 MB)
मनाचे श्लोक 189 (2.48 MB)
मनाचे श्लोक 190 (2.69 MB)
मनाचे श्लोक 191 (2.69 MB)
मनाचे श्लोक 192 (2.73 MB)
मनाचे श्लोक 193 (3.23 MB)
मनाचे श्लोक 194 (2.19 MB)
मनाचे श्लोक 195 (2.82 MB)
मनाचे श्लोक 196 (3.19 MB)
मनाचे श्लोक 197 (3.31 MB)
मनाचे श्लोक 198 (1.76 MB)
मनाचे श्लोक 199 (2.41 MB)
मनाचे श्लोक 200 (2.99 MB)
मनाचे श्लोक 201 (2.32 MB)
मनाचे श्लोक 202 (2.28 MB)
मनाचे श्लोक 203 (2.20 MB)
मनाचे श्लोक 204 (2.14 MB)
मनाचे श्लोक 205 (5.12 MB)